Katalog informacij javnega značaja Arboretum Volčji Potok

 

1. Osnovni podatki o katalogu 

Naziv organa: 

ARBORETUM VOLČJI POTOK
Volčji Potok 3
1235 Radomlje

tel. št.: 01 831 47 01
e-pošta: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!">
splet: www.arboretum.si

Odgovorna uradna oseba:

direktor Ocepek Aleš, univ. dipl. inž. agr.

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.arboretum.si

Druge oblike kataloga:

Tiskana oblika, dostopna v računovodstvu Arboretuma Volčji Potok.

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi Arboretum Volčji Potok razpolaga

2.a) Organigram in podatki o organizaciji organa

Opis delovnega področja organa:
poslanstvo zavoda je trajno in nemoteno upravljanje s kulturnim spomenikom državnega pomena in prezentacija njegovih kulturnih vrednot.
V okviru javne službe zaposleni skrbijo za vzdrževanje, obnavljanje, javno predstavljanje arboretuma, strokovno urejanje in vrednotenje arboretskih zbirk, raziskovalno delo na področju parkovne in krajinske dendrologije, svetovanje pri vzdrževanju in obnavljanju  vrtno-arhitekturnih spomenikov državnega pomena ter sodelovanje s sorodnimi organizacijami.
Dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu obsega dela na področju projektiranja, svetovanja in izvajanja storitev na področju vrtne, parkovne in krajinske arhitekture, pridelavo in prodajo okrasnih rastlin, prodajo sredstev, opreme in drugih pripomočkov za vrtnarstvo in vrtnarjenje ter urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice.

Organi javnega zavoda: svet zavoda, direktor zavoda, strokovni svet zavoda

Seznam notranjih organizacijskih enot: 

Vrtni center Arboretum Volčji Potok
Volčji Potok 3
1235 Radomlje
tel. št: 01 839 45 33
e-pošta: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Vrtni center Arboretum Medlog
Ljubljanska cesta 93
3000 Celje
tel. št: 03 425 16 54
e-pošta: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Cvetličarna Arboretum
Virska cesta 21
1233 Dob pri Domžalah
tel. št: 01 721 64 23
e-pošta: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Organigram:

 

2.b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij 

pristojna oseba: direktor Ocepek Aleš, univ. dipl. inž. agr.
naslov: Volčji Potok 3, 1235 Radomlje
telefon: 041 611 626
e-pošta: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

2.c) Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa 

Zakoni in podzakonski akti s področja kulture 

Zakoni in podzakonski akti s področja javne uprave 

Predpisi EU

2.d) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih 

Varstvo kulturne dediščine 

Zavod 

Uresničevanje javnega interesa za kulturo 

Sklep o ustanovitvi JZ Arboretum Volčji Potok 

JZ Arboretum Volčji Potok kulturni spomenik državnega pomena

2.e) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi zavod 

- postopek imenovanja sveta zavoda
- postopek imenovanja direktorja zavoda
- postopek imenovanja strokovnega sveta zavoda

2.f) Seznam javnih evidenc s katerimi organ upravlja 

Evidenca:

dostop:

Evidenca o zaposlenih delavcih

evidenca ni javno dostopna

Evidenca o stroških dela

evidenca ni javno dostopna

Evidenca o izrabi delovnega časa

evidenca ni javno dostopna

Evidenca preventivnih zdravstvenih pregledov

evidenca ni javno dostopna

Evidenca izvajanja videonadzora

evidenca ni javno dostopna

Evidenca o obiskovalcih za potrebe izdaje sezonskih vstopnic

evidenca ni javno dostopna

Evidenca izjav o obdelavi fotografij in videoposnetkov

evidenca ni javno dostopna

Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javne razpise/ naročila

evidenca ni javno dostopna

Drugi javni razpisi/ naročila, razpisi delovnih mest

evidenca ni javno dostopna

Evidenca obdelovalcev osebnih podatkov

evidenca ni javno dostopna

Evidence izjav o varstvu osebnih podatkov

evidenca ni javno dostopna

Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest

na sedežu Arboretuma Volčji Potok

Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih

na sedežu Arboretuma Volčji Potok

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja 

Normativna podlaga: Zakon o dostopu informacij javnega značaja

Uradne ure za dostop do kataloga informacij javnega značaja:
vsak delovnik od 7.00 do 15.00 na sedežu Arboretuma Volčji Potok 

Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:                                           
na spletni strani  www.arboretum.si

Dostop na podlagi neformalne zahteve: osebno, preko telefona, po elektronski pošti 

Dostop na  podlagi formalne zahteve: podana ustno na zapisnik, pisna zahteva po pošti, pisna zahteva po elektronski pošti 

Stroškovnik in cenik:
Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunamo vam lahko materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopija, elektronski zapis).

V primeru, da boste zahtevali informacije za ponovno uporabo in v pridobitne namene, vam bomo za posredovane informacije javnega značaja zaračunali materialne stroške. Informacij javnega značaja ne zaračunamo, če gre za uporabo informacij javnega značaja z namenom informiranja, zagotavljanja svobode izražanja, kulture in umetnosti ter uporabe informacij s strani medijev.

Če so informacije javnega značaja brezplačno objavljene na spletu, vam cene informacij za namen ponovne uporabe ne bomo zaračunali. V primeru, da boste zahtevali informacije javnega značaja v večjem obsegu, lahko od vas zahtevamo vnaprejšnji polog odmerjenega zneska za kritje stroškov posredovanja zahtevanih informacij.

 

4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 - Objave že posredovanih informacij javnega značaja

  

direktor
Aleš Ocepek, univ. dipl. inž. agr.